Одсјек за инспекцијске послове

 Шеф Одсјека 
 
Наида Стегић, дипл.инг.пољопривреде
 
Сједиште: Зграда  на углу улица Светосавска и Николе Пашића

Телефон: 052/234-911, 052/216-214 
 

Инспекцијски надзор – врста управног надзора над активностима државних и недржавних органа и организација као и над пословањем и поступањем правних лица и грађана у погледу придржавања Закона, других прописа и општих аката. Захтјеве за вршење надзора градској  инспекцији (правна и физичка лица) подносе писмено на штампаном обрасцу који се налази на Инфо пулт у згради градске управе у  Приједору, изузев хитних интервенција које угрожавају живот и здравље људи и животиња или имовине веће вриједности и кад је то у јавном интересу (спроводница за умрла лица, есхумацију, тровање храном, ујед пса и др.), кад се могу обраћати и телефоном. 

Градска  инспекција ради радним даном од 7,30 до 15,30 часова и по потреби послије радног времена. На дане државних празника РС градска  тржишна инспекција ради од 8,00 до 20,00 часова и врши контролу радног времена код привредних и трговачких субјеката.     
 
У складу са одредбама члана 11. Закона о инспекцијама ( „Сл.гласник РС“,  број 113/05,1/08, 74/10 и 109/12.)
 
1.Инспектор за храну обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на храну у спољнотрговинском и унутрашњем надзору, надзор над санитарно-хигијенским стањем објеката у којима се врши призводња и промет хране и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.
 
            У складу са одредбама члана 12. Закона о инспекцијама („Сл.гласник РС“,  број 113/05,1/08, 74/10 и 109/12.)
 
 2.Тржишни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене, мјерне јединице и мјерила, интелектуалну својину, квалитет и безбједност непрехрамбених производа и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

3.Пољопривредни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.
 
            У складу са одредбама члана 15. Закона о инспекцијама („Сл.гласник РС“,  број 113/05,1/08, 74/10 и 109/12.)
 
4. Ветеринарски инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на здравствену заштиту животиња, заштиту и добробит животиња, ветеринарску дјелатност, ветеринарске лијекове и додатке и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом
            У складу са одредбама члана 16. Закона о инспекцијама („Сл.гласник РС“,  број 113/05,1/08, 74/10 и 109/12.)                                                                                               
5. Водни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на воде у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.
 
У складу са одредбама члана 18. Закона о инспекцијама  („Сл.гласник РС“, број 113/05, 1/08, 74/10 и 109/12.)
 
6. Саобраћајни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на јавне путеве и друмски саобраћај, станице за технички преглед возила, жељезнице и жељезнички саобраћај, водни саобраћај, поштански саобраћај, телекомуникације и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.
 
              У складу са одредбама члана 19. Закона о инспекцијама („Сл.гласник РС“, број 113/05, 1/08, 74/10 и 109/12.) 
 
7 .Урбанистичко-грађевински инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.
 
8. Еколошки инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на заштиту животне средине, екологије, управљања отпадом и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“
 
              У складу са одредбама члана 21. Закона о инспекцијама („Сл.гласник РС“, број 113/05, 1/08, 74/10 и 109/12.)
 
9. Здравствени инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на обављање здравствене дјелатности, лијекове и медицинска средства, љековите воде, воде за санитарно-рекреативне потребе, предмете опште употребе, надзор над санитарно-хигијенским условима објеката, нејонизујуће зрачење, хемикалије и биоциде, социјалну, породичну и дјечју заштиту и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.“Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
    Мапа града Web GIS
    Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана