ОДСЈЕК ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Шеф  Одсјека

др. сци Душан Врањеш, дипл.инг. тех.

Tелефон: 052/231-812  

Канцеларија бр 67

Е-maildusan.vranjes@prijedorgrad.org

 

Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других несрећа која обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица и професионалних служби, организација и удружења на заштити и спашавању људи, материјалних добара и животне средине од елементарних непогода, других несрећа већих размјера и ратних дејстава. Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од природних и других несрећа су хуманитарне и не војне природе.


У оквиру овог Одсјека обављају се стручни, управни и други послови и задаци као што су:

 • Припрема Програма цивилне заштите града,
 • Предлагање Плана цивилне заштите,
 • Организовање, праћење и извођење реализације обуке грађана на обављању личне и узајамне помоћи,
 • Организовање и координација спровођења мјера цивилне заштите, предлагање програма самосталних вјежби и израда елабората за извођење вјежби цивилне заштите, органа управе, привредних друштава и друго,
 • Вођење евиденције припадника цивилне заштите и  њихово распоређивање у јединице цивилне заштите и за повјеренике цивилне заштите,
 • Вођење евиденције материјалних средстава грађана, привредних друштава, организација и служби која се могу ставити у функцију цивилне заштите,
 • Учествовање у набавци средстава и опреме цивилне заштите за потребе јединица и грађана и старање  о њиховој исправности, ускладиштењу и чувању,
 • Давање стручних упутстава грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима цивилне заштите,
 • Подношење редовних извјештаја о раду градоначелнику,
 • Подношење полугодишњих и годишњих извјештаја о раду директору Републичке управе ЦЗ,
 • Прикупљање података, организација и координација послова деминирања и уништавања неексплодираних убојних средстава,
 • Организовање пословa осматрања, обавјештавања и узбуњивања,
 • Координација дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спашавање у случају природних и других несрећа,
 • Вођење прописаних евиденција и вршење других послова из области цивилне заштите, у складу са законом, другим прописима и општим актима.


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана