СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Стручна служба Скупштине града и Градоначелника  обавља послове којима се обезбјеђује извршавање овлаштења и дужности Скупштине града и Градоначелника , а  нарочито:

 • имовинско правне послове, послове јавних набавки, људских ресурса и интерне ревизије,    
 • прикупљање, разврставање и организовање техничке обраде материјала за сједнице Скупштине града и за сједнице радних тијела Скупштине града, 
 • техничка припрема сједница Скупштине града  и сједница њених радних тијела,    
 • израда скраћених записника за сједнице Скупштине града и са сједница радних тијела Скупштине града 
 • израда аката донесених на Скупштини града и на њеним радним тијелима и њихова благовремена достава органима градске  Административне службе и другим субјектима,     
 • лекторисање одлука, општих аката и других материјала и текстова за потребе Скупштине града, Градоначелника и општинске Административне службе,     
 • припрема материјала за објаву у Службеном гласнику града и његово достављање надлежним службама, те достава Службеног гласника града , Републике Српске и Босне и Херцеговине одјељењима, одсјецима и стручној служби, координација рада мјесних заједница и администартивно техничких послови за потребе органа мјесних заједница,   
 • вођење евиденција из области рада Скупштине, рада мјесних заједница и рада службе,    
 • администартивно технички послови за потребе службе и потребе мјесних заједница и оператерски послови за потребе службе,   
 • прикупљање обрада и архивирање документационог материјала, стручне литературе, гласила, часописа и вођење евиденције у вези са пријемом и издавањаистих,    
 • прикупљање података и израда анализа, извјештаја и информација о раду Градоначелника и  Администативне службе, мјесних заједница за потребе Скупштине и Градоначелника.
 • Стручна служба Скупштине града и Градоначелника обавља и друге послове по налогу Градоначелника

У оквиру стручне службе образују се:       
     - служба за административне послове Скупштине           
     - служба за опште послове,         
     - служба за мјесне заједнице,   
     - служба за АОП и статистику.


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана