Одсјек комуналне полиције

Шеф Одсјека 
 
Дарко Аврамов
 
Сједиштe -  Зграда на углу улица Светосавска и  Николе Пашића
 
Телефон: 052/216 988   066/863 819
                       e-mail: darko.avramov@prijedorgrad.org 
                                  komunalnapolicija@prijedorgrad.org
 
Радно вријеме - радним даном од 7,30-22  викендом  7,30- 15,30

Надлежности и дјелокруг рада

У складу са одредбама члана 9. Закона о комуналној полицији ( Сл.гласник РС бр. 28/13) Комунална полиција врши надзор над:

 • одржавањем, уређењем, употребом и заштитом комуналних објеката и уређаја
 • одржавањем и заштитом јавних површина и дрвореда
 • одржавањем културних, историјских и националних спомен обиљежја
 • постављањем назива фирми, натписа и реклама
 • одржавањем гробља и мезарја
 • одржавањем дворишта , паркинг простора, башта, привремених објеката, као и других објеката  и површина које су од утицаја на изглед и уређење града и других насељених мјеста на подручју града( Омарска, Козарац, Љубија)
 • одржавањем јавне водоводне мреже, јавних излива( јавних чесми и вањских хидраната) у фонтана
 • одржавањем јавне канализационе мреже, јавних WC те септичких и осочних јама
 • одржавањем и заштитом корита , обала ријека и других водених површина на подрчју града
 • одржавањем вањских ограда и рукохвата ( мостови, јавна степеништа и др.)
 • одржавањем чистоће на јавним површинама, одвозом кућних отпадака у другог комуналног отпада
 • постављањем и одржавањем посуда (контејнера) и уличних корпи за отпатке
 • одржавањем јавних депонија, те контролом одвожења, уништавања и прераде отпадака
 • обиљежавањем улица, тргова и зграда
 • заузимањем јавних површина за продају роба и продају робе ван простора или мјеста одређеног за продају те врсте робе
 • примјеном одредби општинске Одлуке о условима и начину извођења концерата, јавних манифестација, те коришћење музичке опреме у објектима и ван њих
 • начином истицања државних и ентитетских застава
 • одржавањем јавне топловодне мреже
 • одржавањем јавне гасоводне мреже
 • одржавањем пијаца и пијачних простора ( зекене, бувље, мјешивоите и др.)
 • одржавањем јавних саобраћајних површина ( плочника, тргова, јавних саобраћајнице и др.) као и одржавањем јавне расвјете
 • вршењем погребне дјелатности
 • вршењем димњачарске дјелатности
 • вршењем одржавања и опремања јавних површина
 • вршењем одржавања спортских објеката, кампова, купалишта и излетишта
 • вршењем одржавања средстава и објеката јавног превоза лица у градском и приградском превозу (аутобуси, трамваји, тролејбуси, такси превоз и стајалишта, жичаре, успињаче, градски и приградски терминали за превоз)
 • вршењем уклањања старих и других предмета са јавних површина , ако су исти остављени противно прописима општине
 • одржавањем зграда,  фасада и кровова
 • обиљежавањем мјеста гдје се врше радови на комуналним уређајима ( шахтови, канали, бунари и сл)
 • придржавањем кућног реда у зградама
 • условима и начином држања домаћих животиња ( осим паса и мачака)
 • контролом радног времена у складу са Законом о државним празницима РС и Одлуком Скупштине града Приједор
 • условима и начину прекопавања јавних површрина
 • условима и начину постављања, изградње и уклањања објеката привременог карактера на подручју града Приједор
 • другим пословима из области комуналне дјелатности који су утврђени важећим прописима ( законом и одлукама Скупштине града)   


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана