Одсјек за опште послове

Шеф Одсјека
 
Јефа Керановић, дипл.правник
 
Канцеларија бр. 30
 
Телефон: 052/245-115
 
            e-mail:  jefa.keranovic@prijedorgrad.org
 

Надлежности и дјелокруг рада:
 
 • најсложенији правни послови  који се односе на  рјешавање имовинско-правних односа  који су Законом о грађевинском земљишту  („Службени гласник Републике Српске“,број: 112/06 и Законом о експропријацији („Службени гласник РС“, број:112/06, 37/07 и 110/08) дати у надлежност локалној заједници.Ово се, превасходно, односи на овлашћења локалне заједнице да управља и располаже градским грађевинским земљиштем у државној својини на начин и под условима предвиђеним  овим законима  и прописима донесеним на основу истих.
 • правни послови који су везани за управљање и располагање градским грађевинским земљиштем којима се откупљује градско грађевинско земљиште и уноси у резервни фонд земљишта; којима се оптерећује и отуђује градско грађевинско земљиште и којима се врши заштита права на овом земљишту, а која се остварује у поступку пред судовима
 • предузимање  свих потребних радњи и активности  у складу са законима и градском  Одлуком о градском грађевинском земљишту око  рјешавања имовинско- правних питања у сврху провођења  регулационих планова, које је донијела Скупштина града  Приједор
 • сарадња са правобранилаштвом РС- сједиште замјеника Приједор  у вези са  изјашњењима за тужбе, жалбе и пресуде судова у споровима у којима је општина Приједор једна од процесних  странака
 • заштита  градске  имовине, која, поред градског грађевинског земљишта, обухвата и остало  грађевинско земљоште, те другу  покретну и непокретну имовину, као и  заступање  права и правне интересе града  пред судовима и другим органима.
 • поступање у другом степену по жалбама на првостепена рјешења Комуналне полиције и Одсјека за саобраћај, који првостепена рјешења доносе на основу градских  одлука и за чије доношење је, сходно Закону о локалној самоуправи, овлашћен Градоначелник.
 • послови везани за  провођење одредаба члана 8. Закона о грађевинском земљишту, који се односе на поступање у предметима понуде по праву прече куповине градског грађевинског земљишта  у којима град Приједор има право прече куповине.
 • заступа град  у споровима пред судом и другим органима, прати прописе везане за имовинску област
 • врши послове по питању управљања људским ресурсима, води поступке за доношење
 • појединачних аката које се односе на права, дужности и одговорности службеника, помоћних и техничких радника из радног односа, брине се о законитом и транспарентном провођењу  процедуре запошљавања
 • обавља стручне послове у вези примјене Закона о јавним набавкама, првенствено води рачуна о поступку набавке роба, вршења услуга и уступања радова
 • заједнички послови  за  Административну службу града , а у вези са  набавком и утрошком потрошног материјала и опреме и  других роба, услуга и радова за заједничке потребе, превоза у сврху обављања послова и задатака, распоред дежурстава и осталих послова физичког обезбјеђења зграде, опслужења и рада телефонске централе, одржавање чистоће радних просторија, коришћења сале, разгласа, координација употребе моторних возила, сарадња са органима јавне безбједности и противпожарне заштите
 • вођење евиденције о  утрошку горива у службеним  возилима,њиховом сервисирању  те распоређивање моторних возила и возача за вожња
 • због промјене  законске регулативе и  стављања у надлежност локалној заједници послова који су раније припадали републичким органима ( дио имовинских послова, заступање, поврат локалној заједници права располагања на имовини и др.), то је већи значај и сложеност послова који се обављају у оквиру ове службе.   

 


Ваш коментар
Унесите сигурносни код
 

     
  Мапа града Web GIS
  Мапа Приједора

 

© Град Приједор, Сва права задржана