Sectors Prijedor

RUDARSTVO

 

 • Duga tradicija rudarenja (datira iz Rimskog perioda)
 • Istraženo i dokazano postojanje više od 20 mineralnih resursa
 • Postojeća radna snaga veoma motivisana i predana rudarenju
 • U Prijedoru posluje ArcelorMittal, najveći svjetski proizvođač željezne rude i čelika
 • Rudarski institut i Rudarski fakultet predstavljaju snažnu podršku za budućnost rudarstva u Prijedoru
 • Lokalni stručnjaci iz oblasti rudarstva dostupni za konsultacije i saradnju

 

Investicione mogućnosti

 

 • Dodatna ispitivanja mineralnih resursa
 • Postojanje visoko kvalitetne bazne sirovine za proizvodnju cementa
 • Izrađena studija izvodljivosti za fabriku cementa
 • Dobijanje koncesije za eksploataciju sirovina za proizvodnju cementa

 

DRVOPRERAĐIVAČKI SEKTOR

 

 • Više od 100 godina tradicije u preradi drveta
 • Značajni potencijal drvnih resursa
 • Osnovan Klaster „DRVO“ Prijedor sa više od 25 kompanija iz oblasti drvoprerade
 • Dostupna obučena i cjenovno konkurentna radna snaga

 

Investicione mogućnosti

 

 • Izgradnja novih drvoprerađivačkih kapaciteta u okviru industrijske zone
 • Saradnja i akvizicija sa lokalnim kompanijama iz oblasti drvoprerade
 • Pristup potencijalnim tržištima preko CEFTA, EFTA, Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, pristup tržištu Rusije preko Srbije, itd. 

 

 

METALOPRERAĐIVAČKI SEKTOR

 

 • Značajan broj uspješnih kompanija u oblasti metaloprerada (Metalna Industrija Prijedor, Bosnamontaža, Norbos, Zavarivač, Makos, Cromex, Metalmont-Mijić, Topić Company, itd.)
 • Duga tradicija u preradi metala
 • Jaka baza lokalnih dobavljača
 • Dostupna obučena radna snaga

 

Investicione mogućnosti

 

 • Mogućnost partnerstva sa lokalnim metaloprerađivačkim kompanijama
 • Izgradnja novih metaloprerađivačkih kapaciteta u okviru postojeće industrijske zone
 • Investicije u brownfield lokacije

 

 

SEKTOR TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE

 

 • Duga tradicija u kombinaciji sa novim tehnologijama i atraktivnim proizvodima
 • Određen broj kompanija sa velikim iskustvom u ovoj oblasti (Nova Ivančica, Austronet, MileTex, Nuti Due, Lena, itd.)
 • Dostupna radna snaga, iskustvo u prekvalifikaciji

 

Investicione mogućnosti

 

 • Greenfield investicije u nove proizvodne kapacitete ili uređenje postojećih brownfield lokacija
 • Moguće partnerstvo sa lokalnim kompanijama iz oblasti tekstila, kože i obuće
 • Ugovaranje lohn poslova sa lokalnim kompanijama

 

 

PREHRAMBENI SEKTOR

 

 • Pogodni klimatski uslovi za poljoprivredu
 • Više od 50% populacije živi u ruralnim područjima, a tradicionalno su orjentisani prema poljoprivredi
 • Podsticaji na lokalnom i entitetskom nivou za poljoprivredne proizvođače
 • Poljoprivredne politike izmjenjene u politike ruralnog razvoja - ruralna ekonomija
 • U Prijedoru posluju poznate kompanije iz sektora prehrambene industrije:

            - Kraš d.d. (Mira AD Prijedor) - jedan od najvećih proizvođača konditorskih proizvoda u Jugoistočnoj Evropi -       proizvodnja keksa i vafla

            - Prijedorčanka AD - bavi se proizvodnjom visokokvalitetnih voćnih destilata i rakija, koncentrovanih sokova od voća i povrća,  aseptičnih kaša, smrznutog i sušenog voća, povrća i šumskih plodova

 • Razvijena lokalna mreža uzgajivača i farmera
 • Na području Prijedora sprovodi se jedna od najvećih investicija iz poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini - Uzgojno selekcijski centar za NRF "Arifagić Investment" d.o.o.

 

Investicione mogućnosti

 

 • Mogućnost angažovanja postojećeg poljoprivrednog zemljišta i primarnih poljoprivrednih proizvođača u cilju stvaranja kvalitetne lokalne baze dobavljača i pokretanja lanaca vrijednosti u prehrambenoj industriji
 • Mogućnost stvaranja kvalitetne sirovinske baze i smanjenje troškova transporta gotovih proizvoda na tržištu Sjeverozapadne BiH, Hrvatske i nekih zemalja Evrope
 • Investiranje u neke postojeće uzgajivačke kapacitete i farme (po principu kupovine, zakupa, partnerstva, zajedničkih ulaganja, itd.) 
 • Investiranje u greenfield ili brownfield lokacije (izgradnja pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda)
 • Investiciona ponuda kapaciteta za proizvodnju i preradu mesa (Bivša Mesna Industrija IMPRO Prijedor) – 60.000 m2 zemljišta, 10.500 m2 proizvodno-prerađivački kapaciteti pod objektima, maksimalni kapacitet pogona 4.700 t/godišnje
 • Izgradnja rashladnih kapaciteta (hladnjača za skladištenje voća i povrća), itd.

 

TURISTIČKI SEKTOR

 

 • Nacionalni park „Kozara“ - poznato prirodno i istorijsko obilježje prijedorskog regiona
 • Mnogo prirodnih ljepota i drugih znamenitosti ovog regiona čine osnovu razvoja turizma i stvaranja boljih uslova za odmor i relaksaciju
 • Smještajni kapaciteti, lovna područja, pješačke staze, planinarenje, skijanje, biciklističke staze, itd., neki su od sadržaja na raspolaganju korisnicima koji vole prirodu i uživaju u njoj

 

Investicione mogućnosti

 

 • Ulaganja u postojeće smještajne kapacitete (po principu kupovine, zakupa, zajedničkih ulaganja, partnerstva, itd.)
 • Razvoj postojećih i uvođenje novih aktivnosti i sadržaja na području Nacionalnog parka
 • Izgradnja novih smještajnih kapaciteta
 • Razvoj atraktivnih turističkih proizvodaMINING SECTOR

 • Long tradition in mining (since Roman period)
 • Tested over 20 sites of mineral resources
 • Existing workforce strongly motivated and devoted in mining
 • ArcelorMittal, worldwide largest producer of iron ore and steel is situated in Prijedor
 • Institute of mining and Mining faculty as strong logistic for the future
 • Local experts at disposal for consultation and cooperation

 

Investment Opportunities

 • Additional testing of potential raw materials
 • Existing high-quality raw materials base for the production of cement
 • Made a feasibility study for construction of cement plant
 • Obtaining the concession for exploitation of raw materials

 

WOOD PROCESSING SECTOR

 • More than 100 years of tradition in wood processing
 • Significant potential in wood resources
 • Established Wood and Furniture Cluster „DRVO“ Prijedor with over of 25 companies from wood processing sector
 • Available skilled and low cost workforce

 

Investment Opportunities

 • Construction of new wood processing facilities within industrial zone
 • Cooperation and acquisition with local wood processing companies
 • Access to potential markets through the CEFTA, EFTA, Free Trade Agreement between Turkey and Bosnia and Herzegovina, Russian market via Serbia, etc. 

 

METAL PROCESSING SECTOR

 • Significant number of successful companies from metal sector (Metal Industry Prijedor, Bosnamontaza, Norbos, Zavarivac, Makos, Cromex, Metalmont-Mijic, Topic Company, etc.)
 • Long tradition in metal processing industry
 • Strong local supplier base
 • Available skilled workforce

 

Investment Opportunities

 • Possible partnership with local metal processing companies
 • Establishment of new metal processing companies within existing industrial zone
 • Investment in brownfield facilities

  

TEXTILE, LEATHER AND FOOTWEAR SECTOR

 

 • Long tradition combine with new technologies and attractive products
 • Certain number of companies with huge experience in this sectors (Nova Ivancica, Austronet, MileTex, Nuti Due, Lena, etc.)
 • Available workforce, experience in pre-qualification

 

Investment Opportunities

 • Greenfield investment in new production facilities or preparation of brownfield location for production
 • Possible partnership with local stakeholders
 • Arranging of lohn jobs with local companies

 

FOOD SECTOR

 • Favorable climatic conditions for agriculture
 • More than 50% of population lives in rural areas and traditionally is oriented towards agriculture
 • Incentives on local and entity level for agriculture producers
 • Agricultural policy redefined in rural development policy – rural economy
 • Well known companies from food processing sector:
 • - Kraš d.d. (Mira AD Prijedor) - The largest manufacturer of confectionery products in the South-Eastern Europe - production of biscuits and wafers
 • - Prijedorcanka AD - Production of high quality fruit distillates and brandy, concentrated juices from fruits and vegetables, aseptic puree, frozen and dried fruits, vegetables and berries
 • Developed local base of breeders and farmers
 • The biggest investment in agricultural sector in Bosnia and Herzegovina - Breeding and selection center for NRF "Arifagic Investment" Ltd.

 

Investment Opportunities

 • Ability to utilize existing agricultural land and agricultural primary producers in order to create a local base of suppliers and possibility for establishing of value chains in the food industry
 • Possibility for production of raw materials and reducing of the transportation costs of finished products to the markets of the northwestern part of Bosnia and Herzegovina, Croatia and some parts of Europe
 • Investment in existing breeding farms and other production capacities (joint venture, partnership, buying or rent)
 • Investment in greenfield or brownfield location (construction of facilities for processing of agricultural products) - expansion of production and processing capacities
 • Existing of meat processing capacity (former Meat industry IMPRO Prijedor) – 60.000 m2 of construction land, 10.500 m2 of production facilities, maximum production capacities is 4.700 t/year
 • Lack of refrigerating capacity, etc.

 

TOURISM SECTOR

 • National Park „Kozara“ - the famous natural and historical feature of the Prijedor region
 • A lot of natural beauties and other landmarks of this region in order to develop tourism and create better conditions for holidays and relaxation
 • Accommodation, hunting grounds, trim trails, climbing, hiking, skiing, cycling route, etc.

Investment Opportunities

 • Investment in existing accommodation capacities (joint venture, partnership, etc.)
 • The development of existing and initiation of new activities into the National Park
 • Construction of new accommodation facilities
 • Development of attractive tourism arrangements


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
  Mapa grada Web GIS
  Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana