OBRAZOVANJE

                        

            Grad Prijedor mnogo radi na stvaranju uslova za osposobljavanje vaspitno-obrazovnih ustanova za pružanje kvalitetnog i savremenog obrazovanja. Taj napredak je očigledan i vidljiv ( obnovljene su i sanirane mnoge škole, izgrađena prateća infra struktura, opremljeni kabineti za praktičnu nastavu, nabavljene savremene mašine za obuku učenika, zaposleni verifikovani nastavni kadrovi  itd). Međutim, na trend opadanja školske populacije, sama lokalna zajednica  teško može uticati. Manji broj  učenika u osnovnim i srednjim školama bilježi se i u školskoj 2014/2015. godini.
Od školske 2006/2007 godine, pa do ove školske godine ( devetogodišnji period) , broj učenika u osnovnim školama je manji za 1.722 učenika, a u srednjim za 692 učenika. Dugogodišnja ekonomska kriza, pad nataliteta, negativna stopa prirodnog priraštaja, nezapolenost mladih, smanjenjen broj zaključenih brakova, statistički je uvela  i naš grad u područje nepovoljne demografske strukture. Pad broja učenika u školskoj 2014/2015. godini je  procentualno manji u odnosu na prethodne školske godine za oko 2,22 %, ali je pitanje da li će  učenici koji sada pohađaju prijedorske osnovne i srednje škola, do kraja školovanja ostati na ovom području. 
 
 
Pregled broja učenika po školskoj godini
 
Školska godina
Broj učenika u osnovnim školama
Broj učenika u srednjim školama
Ukupan broj učenika
2006/07
7.389
3.703
11.092
2007/08
7.352
3.567
10.919
2008/09
6.958
3.376
10.334
2009/10
6.621
3.406
10.027
2010/11
6.348
3.396
9.744
2011/12
5.880
3.617
9.497
2012/13
5.755
3.529
9.284
2013/14
5.709
3.166
8.875
2014/15
5.667
3.011
8.678
 
        U školskoj 2014/2015. godini broj učenika u osnovnim i srednjim školama, u odnosu na prethodnu godinu, manji je za 197 učenika. Najveći pad učenika zabilježen je  u srednjim školama.     
          U školsku godinu je upisano ukupno  8678učenika, od čega  5.667 u osnovne, a 3.011 u srednješkole. Broj učenika u odnosu na prethodnu školsku godinu manji je za 2,22 %. Broj  učenika u osnovnim školama  manji je  za 0,74 %, a u srednjim školama za 4,90 %. U prve razrede osnovnih škola upisano je 597  učenika, a u prvi razred srednjih škola 762  učenika. Broj đaka prvaka je u odnosu na prethodnu godinu manji za 9,00 % . Broj srednjoškolaca upisanih u prvi razred, u odnosu na prethodnu godinu veći je za  3,25 %.                   
                 U osnovnim i srednjim školama radilo je 1147  radnika, od čega 896  ukupnog broja ili 78,11% u neposrednoj nastavi. Broj zaposlenih u odnosu na prethodnu školsku godinu manji je za 2,61 %  ili brojčano za 30 radnika. Mahom se radi o radnicima koji su penzionisani, a manjem broju radnika je zbog nedostatka norme  prestao radni odnos. Zbog ovih drugih, inspekcija rada i prosvjetna inspekcija, često je boravila u školama. Svaki prijem radnika u prosvjeti, bio je obilježen prigovorima i žalbama, tako da su aktivi direktora, veliki dio svog rada posvetili ovim pitanjima.
                 Komisija Ministarstva prosvjete  i kulture RS za racionalizaciju mreže osnovnih škola, obišla je i ove školske godine prijedorske centralne i područne škole sa malim brojem đaka, s ciljem utrđivanja ispunjenosti uslova za ukidanje istih. Na incijativu Gradonačelnika da se zadrši postojeća mreža osnovnih škola, proces racionalizacije je privremeno zaustavljen i nijedna područna škola  u Prijedoru nije ugašena. Međutim, ukoliko broj učenika u narednom periodu bude opadao, proces racinalizacije školske mreže, iz ekonomskih razloga, niko neće moći zaustaviti. 
                 U školskoj 2014/2015. godini održana su gradska , regionalna i republička takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola u skladu sa Kalendarom takmičenja Ministarstva prosvjete i kulture RS.
              Osnovnu specijalnu školu pohađalo je 85 učenika. Broj učenika specijalne škole je je povećan u odnosu na prethodnu školsku  godinu za 14,86 %,  jer je proširenjem djelatnosti, ustanova povećala broj usluga, koje  sada koriste i đaci  iz susjednih opština.
              U osnovnu  muzičku školu upisano je 275  učenika. U ovoj školskoj godini u odnosu na prethodnu, broj upisanih  je manji za 1,44 %.
                Uspjeh učenika na kraju školske godine predstavlja vrhunac dobre organizacije obrazovno-vaspitnog rada, uslova rada,  primjenjenih nastavnih metoda u neposrednom radu sa učenicima, stručnosti nastavnika, kao i angažovanja samih učenika kao aktivnih subjekata u nastavnom procesu.
                Ostvarena srednja ocjena u školskoj 2014/15. godini  je 4,16 i nešto je povoljnija u odnosu na prošlogodišnju  ( 4,15 ).Ostvarena   prolaznost učenika u osnovnim školama  je  99,70 %, s obzirom da je 15 učenika upućeno na ponavljanje razreda. Najviše  učenika koji obnavljaju školsku godinu njih 12, pohađaju OŠ“Dositej Obradović“-Prijedor.
                Najviša srednja ocjena u redovnoj školi,  ostvarena je u OŠ “Branko Ćopić“-Prijedor 4,22, a najniža u OŠ “Kozarac“- Kozarac 3,88. Vrijednosti ostvarene najviše i najniže srednje ocjene, na nivou su prethodne godine, što je indikator  dobrog opšteg uspijeha  ostvarenog u znanju. Prosječna ocjena ostvarena u Specijalnoj školi, u kojoj učenici uče po posebnom nastavnom planu i programu  za djecu sa LMR i UMR  je  4,12.Prolaznost učenika u prethodnoj školskoj godini bila je 100%
 
            Prijedlog Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2014/15 godinu za grad Prijedor,  usvojen je 03.03.2014  godine i dostavljen  Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, na saglasnost. Planom upisa  predviđen je upis  736 učenika  u sedam srednjih škola i 18 učenika u srednjoj specijalnoj  školi. Predložen je upis 32 odjeljenja učenika prvih razreda sa 24 učenika u odjeljenju. U odnosu na prethodne godine  Plan upisa je bio dosta realan. Od planiranih 754 učenika, u prvi razred upisano je 762 učenika.
                Plan upisa i ove godine, nažalost, nije realizovan u Gimnaziji „Sveti Sava“-Prijedor, gdje je od planiraih 120 učenika i 5 odjeljenja, upisano  svega 94 učenika u 4 odjeljenja. Bez obzira, što je odobrena  veća upisna kvota za ovu školu,  interes roditelja i učenika bio je usmjeren na upis u srednje stručne škole. Tako je, u Mašinsku školu od predloženih 120 učenika, upisan 141 učenik, u Srednjoškolski centar ( bivši naziv Medicinsko-tehnološka i građevinska škola ) od planiranih 120,  u prvi razred je upisano 142 učenika, u Elektrotehničku školu od planiranih 120 učenika, upisano je 123, u Ugostiteljsko-ekonomskoj školi od planiranioh 120 učenika, upisano je 128 učenika. Pored Gimnazije plan upisa nije realizovan ni u Poljoprivredo-prehrambenoj školi, gdje je od planiranih 120, upisano svega 109 učenika prvog razreda.  Očigledno je da se  interes građana u pogledu izbora zanimanja, sve više okreće strukama i zanimanjima koje se traže na tršitu rada. Pojačan je interes i za upis zanata, što se u prethodnim godinama nije moglo ni zamisliti.
.U procesu ocjenjivanja, u osam srednjih škola u školskoj 2014/15 godini, učestvovalo je 2.962  učenika.Ostvarena srednja ocjena na nivou srednjih škola je 3,6 i veća je od prošlogodišnjeg prosjeka za 0,02 %. Najviša srednja ocjena 4,35 , i najniža 3,45 , kao i predhodne školske godine, ostvarene su u Muzičkoj ( najviša) i Ugostiteljsko-ekonomskoj školi ( najniža).
 
              
            Kada se poredi uspjeh učenika u školskoj 2014/15. godini u odnosu na prethodne školske godine, može se  konstatovati da je ovo godina  dobrih rezultata u postignutim ishodima učenja. Kvalitet i obim učeničkog znanja sve je veći, što ukazuje na dobru  pripremu škola za izvođenje nastavno-pedagoškog procesa i veću motivisanost i aktivnost  učenika u tom procesu.
 
Prijedlog mjera za unaprijeđenje obrazovno-vaspitnog rada u
obrazovno-vaspitnim ustanovama
 
 
            U cilju podizanja kvaliteta vaspitno-obrazovnih usluga i što bolje obučenosti i pripreme učenika  za rad u struci ili  daljem školovanju,   društvena zajednica ima stalni zadatak da obezbjedi  dobre materijalno-tehničke i kadrovske uslove uslove u školama, kao i da mjerama materijalne pomoći, štiti i poboljšava učenički  standard.
 
          Radi realizacije i postizanja navedenih  ciljeva,  u narednom periodu, kao i u prethodnim školskim godinama, potrebno je:
 
      -  kontinuirano pratiti uslove rada u ustanovama obrazovanja i raditi na njihovom
         poboljšanju,
      -  realizovati planirane projekte rekonstrukcije, sanacije i adaptacije školskih
         objekata,
      -  podržati  opremanje škola, kabineta i laboratorija, savremenim nastavnim
         sredstvima i učilima,
      -  posvetiti pažnju stručnom usavršavanju nastavnika i stručnih saradnika,
      -  poboljšati  učenički  standard  (obezbjediti  sredstva  za  sufinansiranje
           školskog prevoza i materijalnu pomoć za školovanje djece iz socijalno
         ugroženih  porodica, povećati broj učeničkih stipendija),
 -  uključiti u pripremu za takmičenje učenika, što veći broj učenika, kako bi se
    podstakao takmičarski duh i želja za sticanjem  šireg nivoa znanja,
 -  posvetiti veću pažnju profesionalnoj orjentaciji učenika u osnovnim školama,
 - omogućiti provođenje  što kvalitetnije prakse u srednjim stručnim školama, u
    cilju postizanja konkurentnosti na tržištu rada i bržeg zapošljavanja lica sa
    završenom srednjom školom,
-   upisnu politiku u srednjim školama uskladiti sa potrebama tržišta rada.


 


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
    Mapa grada Web GIS
    Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana