SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE PRIJEDOR

Sekretar Skupštine grada

Željko Škondrić, dipl.pravnik 
Kancelarija br. 65
Telefon:  052/245-125

 e-mail   zeljko.skondric@prijedorgrad.org

 • Skupština grada ima sekretara koje bira i imenuje nakon provedene procedure od strane posebne komisije Skupštine grada, a u skladu sa zakonom. 
 • Sekretar Skupštine grada  imenuje se na vrijeme trajanja mandata Skupštine grada. 
 • Sekretar Skupštine grada  pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine grada 
 • Pomaže predsjedniku Skupštine u pripremanju i organizovanju sjednica Skupštine
 • Obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupštine i predsjednik Skupštine
 • Vrši poslove utvrđene poslovnikom Skupštine grada
 • Sekretar za svoj rad  i rad Stručne služne odgovoran je Skupštini grada.


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
  Mapa grada Web GIS
  Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana