Odsjek za opšte poslove

Šef Odsjeka

Jefa Keranović, dipl.pravnik

Kancelarija br. 30

Telefon: 052/245-115

 e-mail: jefa.keranovic@prijedorgrad.org

Nadležnosti i djelokrug rada:

 

 • najsloženiji pravni poslovi  koji se odnose na  rješavanje imovinsko-pravnih odnosa  koji su Zakonom o građevinskom zemljištu  („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 112/06 i Zakonom o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS“, broj:112/06, 37/07 i 110/08) dati u nadležnost lokalnoj zajednici.Ovo se, prevashodno, odnosi na ovlašćenja lokalne zajednice da upravlja i raspolaže gradskim građevinskim zemljištem u državnoj svojini na način i pod uslovima predviđenim  ovim zakonima  i propisima donesenim na osnovu istih.
 • pravni poslovi koji su vezani za upravljanje i raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem kojima se otkupljuje gradsko građevinsko zemljište i unosi u rezervni fond zemljišta; kojima se opterećuje i otuđuje gradsko građevinsko zemljište i kojima se vrši zaštita prava na ovom zemljištu, a koja se ostvaruje u postupku pred sudovima
 • preduzimanje  svih potrebnih radnji i aktivnosti  u skladu sa zakonima i opštinskom Odlukom o gradskom građevinskom zemljištu oko  rješavanja imovinsko- pravnih pitanja u svrhu provođenja  regulacionih planova, koje je donijela Skupština opštine Prijedor
 • saradnja sa pravobranilaštvom RS- sjedište zamjenika Prijedor  u vezi sa  izjašnjenjima za tužbe, žalbe i presude sudova u sporovima u kojima je opština Prijedor jedna od procesnih  stranaka
 • zaštita  opštinske imovine, koja, pored gradskog građevinskog zemljišta, obuhvata i ostalo  građevinsko zemljošte, te drugu  pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i  zastupanje  prava i pravne interese opštine  pred sudovima i drugim organima.
 • postupanje u drugom stepenu po žalbama na prvostepena rješenja Komunalne policije i Odsjeka za saobraćaj, koji prvostepena rješenja donose na osnovu opštinskih odluka i za čije donošenje je, shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi, ovlašćen načelnik opštine.
 • poslovi vezani za  provođenje odredaba člana 8. Zakona o građevinskom zemljištu, koji se odnose na postupanje u predmetima ponude po pravu preče kupovine gradskog građevinskog zemljišta  u kojima opština Prijedor ima pravo preče kupovine.
 • zastupa opštinu u sporovima pred sudom i drugim organima, prati propise vezane za imovinsku oblast
 • vrši poslove po pitanju upravljanja ljudskim resursima, vodi postupke za donošenje
 • pojedinačnih akata koje se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika, pomoćnih i tehničkih radnika iz radnog odnosa, brine se o zakonitom i transparentnom provođenju  procedure zapošljavanja
 • obavlja stručne poslove u vezi primjene Zakona o javnim nabavkama, prvenstveno vodi računa o postupku nabavke roba, vršenja usluga i ustupanja radova
 • zajednički poslovi  za Opštinsku administrativnu službu, a u vezi sa  nabavkom i utroškom potrošnog materijala i opreme i  drugih roba, usluga i radova za zajedničke potrebe, prevoza u svrhu obavljanja poslova i zadataka, raspored dežurstava i ostalih poslova fizičkog obezbjeđenja zgrade, opsluženja i rada telefonske centrale, održavanje čistoće radnih prostorija, korišćenja sale, razglasa, koordinacija upotrebe motornih vozila, saradnja sa organima javne bezbjednosti i protivpožarne zaštite
 • vođenje evidencije o  utrošku goriva u službenim  vozilima,njihovom servisiranju  te raspoređivanje motornih vozila i vozača za vožnja
 • zbog promjene  zakonske regulative i  stavljanja u nadležnost lokalnoj zajednici poslova koji su ranije pripadali republičkim organima ( dio imovinskih poslova, zastupanje, povrat lokalnoj zajednici prava raspolaganja na imovini i dr.), to je veći značaj i složenost poslova koji se obavljaju u okviru ove službe.   

 


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
  Mapa grada Web GIS
  Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana