Odsjek za inspekcijske poslove

Šef Odsjeka 

Naida Stegić , dipl.inženjer poljoprivrede

Sjedište :Zgrada na uglu ulica Sveotsavska i  Nikole Pašića. 

Telefon: 052/234-911, 052/216-214 

 
Inspekcijski nadzor – vrsta upravnog nadzora nad aktivnostima državnih i nedržavnih organa i organizacija kao i nad poslovanjem i postupanjem pravnih lica i građana u pogledu pridržavanja Zakona, drugih propisa i opštih akata. Zahtjeve za vršenje nadzora opštinskoj inspekciji (pravna i fizička lica) podnose pismeno na štampanom obrascu koji se nalazi na Info pult u zgradi Oštine Prijedor, izuzev hitnih intervencija koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi i životinja ili imovine veće vrijednosti i kad je to u javnom interesu (sprovodnica za umrla lica, eshumaciju, trovanje hranom, ujed psa i dr.), kad se mogu obraćati i telefonom. 

Opštinska inspekcija radi radnim danom od 7,30 do 15,30 časova i po potrebi poslije radnog vremena. Na dane državnih praznika RS opštinska tržišna inspekcija radi od 8,00 do 20,00 časova i vrši kontrolu radnog vremena kod privrednih i trgovačkih subjekata.    
 
U skladu sa odredbama člana 11. Zakona o inspekcijama ( „Sl.glasnik RS“,  broj 113/05,1/08, 74/10 i 109/12.)
 
1.Inspektor za hranu obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na hranu u spoljnotrgovinskom i unutrašnjem nadzoru, nadzor nad sanitarno-higijenskim stanjem objekata u kojima se vrši prizvodnja i promet hrane i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.
 
            U skladu sa odredbama člana 12. Zakona o inspekcijama („Sl.glasnik RS“,  broj 113/05,1/08, 74/10 i 109/12.)
 
 2.Tržišni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, usluge, zaštitu potrošača, cijene, mjerne jedinice i mjerila, intelektualnu svojinu, kvalitet i bezbjednost neprehrambenih proizvoda i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.
                                                                                                                                        

3.Poljoprivredni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na primarnu biljnu proizvodnju, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.
 
            U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o inspekcijama („Sl.glasnik RS“,  broj 113/05,1/08, 74/10 i 109/12.)
 
4. Veterinarski inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zdravstvenu zaštitu životinja, zaštitu i dobrobit životinja, veterinarsku djelatnost, veterinarske lijekove i dodatke i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom
            U skladu sa odredbama člana 16. Zakona o inspekcijama („Sl.glasnik RS“,  broj 113/05,1/08, 74/10 i 109/12.)                                                                                               
5. Vodni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na vode u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.
 
U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o inspekcijama  („Sl.glasnik RS“, broj 113/05, 1/08, 74/10 i 109/12.)

6. Saobraćajni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na javne puteve i drumski saobraćaj, stanice za tehnički pregled vozila, željeznice i željeznički saobraćaj, vodni saobraćaj, poštanski saobraćaj, telekomunikacije i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.
 
              U skladu sa odredbama člana 19. Zakona o inspekcijama („Sl.glasnik RS“, broj 113/05, 1/08, 74/10 i 109/12.) 
 
7 .Urbanističko-građevinski inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, građenje i građevinarstvo, građevinske materijale i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.
 
8. Ekološki inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine, ekologije, upravljanja otpadom i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.“
 
              U skladu sa odredbama člana 21. Zakona o inspekcijama („Sl.glasnik RS“, broj 113/05, 1/08, 74/10 i 109/12.)
 
9. Zdravstveni inspektor obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na obavljanje zdravstvene djelatnosti, lijekove i medicinska sredstva, ljekovite vode, vode za sanitarno-rekreativne potrebe, predmete opšte upotrebe, nadzor nad sanitarno-higijenskim uslovima objekata, nejonizujuće zračenje, hemikalije i biocide, socijalnu, porodičnu i dječju zaštitu i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom.“


Vaš komentar
Unesite sigurnosni kod
 

     
    Mapa grada Web GIS
    Mapa Prijedora

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana