Lica čije se matične knjige vode u gradu Prijedoru, mogu izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju, dobijati putem virtuelnog matičara na ovoj internet stranici www.prijedorgrad.org Dokumenti će biti dostavljeni poštom, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom (neposredna dostava) na adresu naznačenu u vašem zahtjevu.

Važna napomena
Uputno je prije uplate tražiti provjeru da li se traženi podaci vode u evidenciji.
Provjeru možete izvršiti u matičnoj službi grada Prijedora na tel. 052-245-147 ili 052-245-148 ili 052-245-149.

Šta je potrebno priložiti uz zahtjev
Uz zahtjev je neophodno priložiti kopiju, odnosno skenirani identifikacioni dokument (pasoš, lična karta), kopiju, odnosno skenirani dokaz o uplati na ime gradske administrativne takse i troškova dostave-poštarine.

Zahtjev za izdavanje dokumenta
Zahtjev koji se nalazi na našoj stranici možete preuzeti ovdje i poslati poštom na adresu Matična služba Prijedor, Trg oslobođenja br. 1., 79101 Prijedor ili na e-mail adresu virtuelnimaticar@prijedorgrad.org

Instrukcije za uplatu
Uplate iz Federacije BiH: vrši se uplata na ž-račun grada Prijedora, na ime gradske administrativne takse 5,00 KM po jednom obrazcu za obični orazac, 20,00 KM po jednom obrazcu za internacionalni obrazac, 3,10 KM na ime troškova dostave-poštarine. Dokument PDF (preuzmite ovdje)

Uplate iz inostranstva : vrši se uplata u eurima na devizni račun grada Prijedora, na ime gradske administrativne takse, koja po kursu odgovara iznosu od: 5,00 KM po jednom obrazcu za obični obrazac, 20,00 KM po jednom obrazcu za međunarodni obrazac, 8,50 KM na ime troškova dostave-poštarine. Dokument PDF (preuzmite ovdje)

Žiro računi grada Prijedora i instrukcije za uplatu gradske administrativne takse i troškova dostave-poštarine nalaze se na našoj internet stranici pri Odjeljenju za finansije u dijelu „Servisne informacije“.

 .:: ONLINE ZAHTJEV VIRTUELNI MATIČAR ::.

Važna napomena
Zahtjev mogu podnijeti: lica na koja se podaci odnose, njegov punomoćnik, član njegove uže porodice, usvojilac ili staralac - član 54. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.111/09 i 43/13).
Uz zahtjev priložiti uplatnice kao dokaz o uplaćenoj taksi (za izvod iz matične knjige ili uvjerenje 5.00 KM, za internacionalni izvod 20,00 KM) i uplatnicu kao dokaz o uplaćenim troškovima dostave-poštarina ( 3,10 KM Federacija BiH, 8,50 KM inostranstvo).
Zahtjeve kod kojih nisu popunjeni lični podaci za osobu za koju se traži izvod iz matične knjige ili uvjerenje nećemo uzimati u rad.
Sve gore tražene dokumente poslati na adresu
GRAD PRIJEDOR
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
Trg oslobođenja 1
79 101 Prijedor

ili elektronskim putem na virtuelnimaticar@prijedorgrad.org

Ukoliko želite online da pošaljete zahtjeve za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju neophodno je da popunite sledeći obrazac
Sva polja označena sa * moraju biti popunjena
Odabir:  
Ime:*  
Prezime:*  
Djevojačko prezime:
Ime oca:*  
Ime majke:*  
Djevojačko prezime majke:
Datum rodjenja:*    
Opština rodjenja:
Mjesto rodjenja:*  
JMBG:*  
Broj lične karte:
Adresa:
Email:  
Svrha:*  
Tip obrazca:
Ime naručioca:*  
Prezime naručioca:*  
JMBG naručioca:*  
Adresa isporuke:*  
Poštanski broj:*  
Mjesto naručioca:*  
Telefon naručioca:*  
Prateći dokumenti *
Identifikacioni dokument:*  
Dokaz o uplati:*  


* SVE NEPOTPUNE ILI NETAČNE PRIJAVE NEĆE UĆI U RAZMATRANJE!

 

© Grad Prijedor, Sva prava zadržana